Algemene voorwaarden

van Conversie Website te Horst

Artikel 1 Inleidende bepalingen

 1. Conversie Website is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanleveren en bouwen van websites, een en ander in de meest ruime zin.
 2. Conversie Website is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het vervaardigen van foto- en videomateriaal, een en ander in de meest ruime zin.
 3. De bepalingen onder afdeling I van deze Algemene voorwaarden gelden voor zowel Conversie Website als voor Conversie Website. Daarnaast bevatten deze Algemene voorwaarden bepalingen die specifiek voor ofwel Conversie Website ofwel Conversie Website gelden, in respectievelijk afdeling II en afdeling III.
 4. Door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden gaat u tevens akkoord met de Privacyverklaring van Conversie Website.

Artikel 2 Identiteit van Conversie Website

 1. Conversie Website zijn bij de KvK geregistreerd onder nummer 74994476 en dragen btw-identificatienummer NL209292003B01. Zij zijn gevestigd aan de Hertog Willemlaan 23 (5961 TK) te Horst.
 2. Opdrachtnemer is per e-mail te bereiken via info@conversiewebsite.nl.
 3. Conversie Website is tevens te bereiken via de website www.conversiewebsite.nl.

Afdeling I: Algemene bepalingen

Artikel 3 Definities

In Afdeling I van deze Algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

A. “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Opdrachtnemer, en die Opdrachtnemer de opdracht geeft Diensten te verrichten.

B. “Opdrachtnemer”: Conversie Website dan wel Conversie Website.

C. “Partijen”: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk.

D. “Overeenkomst”: de rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, een en ander in de meest ruime zin.

E. “Diensten”: diensten verricht door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 14 onder c en artikel 28 onder c.

Artikel 4 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Opdrachtnemer overeengekomen.
 3. Voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.  
 5. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene voorwaarden eenzijdig en naar eigen inzicht te wijzigen.
 6. Het niet eisen van naleving van deze Algemene voorwaarden leidt niet tot verval van de rechten die hieruit voortvloeien.
 7. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden vernietigd wordt of nietig blijkt te zijn, blijven de Algemene voorwaarden voor het overige geldig en zullen Partijen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Opdrachtnemer worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.  

Artikel 6 Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 3. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 7 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Opdrachtnemer, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte of overlijden van personeel van Opdrachtnemer zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Opdrachtnemer, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

Artikel 8 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Conversie Website en Conversie Website kunnen hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van gegevens. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 10 Gebruik van beeldmateriaal door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht om al het beeldmateriaal dat hij vervaardigt in het kader van een Overeenkomst of anderszins met betrekking tot Opdrachtgever, openbaar te maken en te gebruiken op elke door hem gewenste wijze. Met het aanvaarden van deze Algemene voorwaarden geeft Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming voor elk gebruik van dergelijk beeldmateriaal.

Artikel 11 Verjaring

Elke rechtsvordering van Opdrachtgever op Opdrachtnemer verjaart door het verloop van één (1) jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 12 Klachtenregeling

Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@conversiewebsite.nl of info@Conversie Website.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Limburg.

Afdeling II: Bepalingen Conversie Website

Artikel 14 Definities

In Afdeling II van deze Algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

A. “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Conversie Website, en die Conversie Website de opdracht geeft Diensten te verrichten.

B. “Overeenkomst”: de rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Conversie Website, een en ander in de meest ruime zin.

C. “Diensten”: alle door Conversie Website en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten en producten, onder andere inhoudende het bouwen van een website, alsmede alle andere door Conversie Website ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

D. “Website”: de Website www.conversiewebsite.nl.

E. “Opdrachtwebsite”: een voor Opdrachtgever in het kader van een Overeenkomst door Conversie Website gebouwde website, dan wel een door Opdrachtgever met behulp van door Conversie Website aangeleverde software gebouwde website.

Artikel 15 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Opdrachtgever kan aangeven een Overeenkomst te willen sluiten via de Website, per e-mail of telefonisch. Vervolgens zal Conversie Website contact opnemen met Opdrachtgever om de wensen van Opdrachtgever met betrekking tot de Diensten te bespreken. Hierna kunnen de Partijen besluiten een Overeenkomst te sluiten. De Overeenkomst komt pas tot stand door een bevestiging hiervan door Conversie Website.
 3. Indien Opdrachtgever ervoor kiest de Opdrachtwebsite door Conversie Website te laten bouwen, gaat Opdrachtgever hiermee automatisch twee overeenkomsten aan:
  A.
  een overeenkomst volgens welke Conversie Website een website bouwt voor Opdrachtgever, waar een eenmalige betaling door Opdrachtgever tegenover staat;
  B. en een duurovereenkomst volgens welke Opdrachtgever tegen betaling gebruik kan maken van de Opdrachtwebsite.
 4. De duurovereenkomst als bedoeld in lid 3 sub b van dit artikel geeft Opdrachtgever recht op gebruik van de website, en op werkzaamheden van Conversie Website met betrekking tot de hosting en het onderhoud van de website.
 5. Als Conversie Website een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Conversie Website kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 16 Karakter van de Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever kan bij het aangaan van een Overeenkomst ervoor kiezen om de Opdrachtwebsite zelf te bouwen, of deze te laten bouwen door Conversie Website.
 2. Indien Opdrachtgever ervoor kiest zelf de Opdrachtwebsite te bouwen, houdt de Overeenkomst slechts een duurovereenkomst in waarbij de Opdrachtgever steeds gedurende één jaar tegen betaling gebruik kan maken van de Opdrachtwebsite. Conversie Website levert de benodigde software aan, maar is niet gehouden enige andere werkzaamheden te verrichten met betrekking tot de bouw van de Opdrachtwebsite.
 3. De duurovereenkomst heeft een looptijd van één (1) jaar en wordt met het verloop van deze periode automatisch verlengd voor één jaar. Dit geldt op overeenkomstige wijze voor duurovereenkomsten die reeds verlengd zijn. Opdrachtgever kan de duurovereenkomst opzeggen tot uiterlijk drie (3) maand voor het einde van de duur van de overeenkomst. Indien deze opzegging niet tijdig geschiedt, vindt de automatische verlenging van de overeenkomst doorgang.

Artikel 17 Verplichtingen uit de Overeenkomst

 1. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing indien Opdrachtgever de Opdrachtwebsite laat bouwen door Conversie Website.
 2. Opdrachtgever is gehouden tijdig alle benodigde materialen aan te leveren om de Opdrachtwebsite te bouwen, zodat Conversie Website deze kan incorporeren in de Opdrachtwebsite. Laat Opdrachtgever dit na, dan zal Conversie Website voorbeeldfoto’s, -teksten, -video’s en ander beeldmateriaal op de Opdrachtwebsite plaatsen.
 3. Indien Opdrachtgever de benodigde materialen nog niet (volledig) heeft aangeleverd op het moment dat de Opdrachtwebsite wordt aangeleverd, is dit nog mogelijk binnen drie (3) weken, waarna Conversie Website de materialen zal opnemen in de Opdrachtwebsite. Na verloop van deze termijn is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de voorbeelden als bedoeld in lid 2 van dit artikel, door het gewenste materiaal. Wanneer Opdrachtgever wenst hiervoor gebruik te maken van de diensten van Conversie Website, dient Opdrachtgever hiervoor een separate overeenkomst aan te gaan met Conversie Website, waarbij de werkzaamheden tegen een nader overeen te komen uurtarief betaald dienen te worden.
 4. Nadat Conversie Website de Opdrachtwebsite voor Opdrachtgever gebouwd heeft, zal zij deze aanleveren aan Opdrachtgever. Vanaf het moment van aanlevering heeft Opdrachtgever drie (3) weken de tijd om op- of aanmerkingen kenbaar te maken aan Conversie Website, waarna Conversie Website de Opdrachtwebsite waar gewenst en mogelijk zal aanpassen. Opdrachtgever kan binnen deze termijn drie keer de Opdrachtwebsite door Conversie Website laten aanpassen; indien Opdrachtgever daarna nog aanpassingen wenst, kan hij hiervoor een separate overeenkomst aangaan met Conversie Website, waarbij de werkzaamheden tegen een nader overeen te komen uurtarief betaald dienen te worden.
 5. Na het verstrijken van de termijn van 3 weken, wordt de Opdrachtwebsite geacht te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.

Artikel 18 Domeinnamen

 1. Indien een Overeenkomst wordt aangegaan voor het onderhoud door Conversie Website van een website van Opdrachtgever, en Opdrachtgever wenst hiervoor een bestaande domeinnaam te gebruiken, kan Conversie Website deze domeinnaam overzetten naar haar eigen servers. Hiervoor dient Opdrachtgever de benodigde informatie (zoals de domeintransfercode) binnen zeven (7) dagen nadat de eerste betaling verschuldigd is geworden, aan Conversie Website aan te leveren. Laat Opdrachtgever dit na, dan kan Conversie Website besluiten de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is dan 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd aan Conversie Website om de reeds door Conversie Website gemaakte kosten te dekken.
 2. In het geval dat Conversie Website een bestaande domeinnaam die eigendom is van Opdrachtgever overzet naar haar eigen servers, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, blijft de betreffende domeinnaam eigendom van Opdrachtgever.
 3. Conversie Website kan een overzetting van een bestaande domeinnaam als bedoeld in lid 1 opschorten, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, in het bijzonder zijn betalingsverplichtingen, niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 4. E-mailadressen en oude e-mails worden niet mee overgezet naar de servers van Conversie Website, en zullen dus verloren gaan. Opdrachtgever is dan ook gehouden zelf tijdig een back-up te maken, indien hij oude e-mails wenst te behouden. Conversie Website is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het opslaan van de e-mails, en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies van e-mails door overzetting van een domeinnaam.
 5. Indien Conversie Website voor Opdrachtgever een domeinnaam registreert om op de Opdrachtwebsite te plaatsen, blijft deze domeinnaam te allen tijde eigendom van Conversie Website.
 6. Conversie Website heeft het recht een domeinverhuizing als bedoeld in lid 1 niet uit te voeren, indien de Overeenkomst binnen twee (2) maanden zal aflopen.

Artikel 19 De Opdrachtwebsite

 1. Opdrachtwebsites die door Conversie Website voor Opdrachtgever gebouwd worden, zullen uit ten hoogste tien (10) webpagina’s bestaan.
 2. Per Opdrachtwebsite kan Opdrachtgever ten hoogste vier (4) e-mailaccounts aan de website koppelen.
 3. Het is niet toegestaan op de Opdrachtwebsite gebruik te maken van of op ongeoorloofde wijze te verwijzen naar muziek waarvan Opdrachtgever niet zelf de rechten heeft.
 4. Opdrachtgever is verplicht op elke webpagina op de Opdrachtwebsite een duidelijk zichtbare verwijzing naar de Website te plaatsen in de websitebodem. De verwijzing dient te voldoen aan de volgende vereisten:
  A. De verwijzing heeft minimaal tekstgrootte 14.
  B. De verwijzing bevat de tekst: “Gemaakt met ConversieWebsite.nl” en een link naar de Website (“www.conversiewebsite.nl”).

Artikel 20 Annulering

Aangezien Conversie Website een op maat gemaakt product levert, is het niet mogelijk om de Overeenkomst te annuleren na bestelling. Bij annulering moet het offerte volledige bedrag binnen termijn betaald worden.

Artikel 21 Kosten, honorering en betaling

 1. De bedragen op de Website zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Het totaalbedrag inclusief BTW is zichtbaar bij de betaling.
 2. Conversie Website heeft het recht om kennelijke verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Indien Opdrachtgever ervoor kiest de Opdrachtwebsite te laten bouwen door Conversie Website, geschiedt betaling van deze werkzaamheden via iDEAL. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst dient tenminste een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag te worden betaald. Het resterende bedrag wordt verschuldigd op het moment dat de Opdrachtwebsite is goedgekeurd door Opdrachtgever (zie artikel 16).
 4. Betaling van de duurovereenkomst met betrekking tot onderhoud van de Opdrachtwebsite geschiedt per automatische incasso. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat deze incasso uitgevoerd kan worden en niet wordt gestorneerd.
 5. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Conversie Website mede te delen.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een verschuldigd bedrag (bijvoorbeeld door te storneren), is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien Conversie Website besluit een vordering wegens niet-betaling langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 6 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
   

Artikel 22 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Conversie Website is niet aansprakelijk voor schade, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Indien Opdrachtgever de Opdrachtwebsite laat bouwen door Conversie Website en Opdrachtgever de benodigde materialen niet tijdig aanlevert, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het vervangen van de door Conversie Website op de Opdrachtwebsite geplaatste voorbeeldfoto’s, -teksten, -video’s en ander beeldmateriaal door de gewenste eigen materialen. Opdrachtgever is na aanlevering van de Opdrachtwebsite door Conversie Website te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de Opdrachtwebsite en de daarop gebruikte materialen, en Conversie Website is vanaf dat moment dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van de Opdrachtwebsite of voor het gebruik van voorbeeldmaterialen op de Opdrachtwebsite.
 3. Conversie Website streeft ernaar de gebouwde Opdrachtwebsite binnen drie (3) tot zes (6) weken aan te leveren. Deze of enige andere termijn die door Conversie Website wordt opgegeven is echter nimmer een fatale termijn, en Conversie Website is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van een termijn. Overschrijding van een termijn geeft Opdrachtgever geen recht om de Overeenkomst te annuleren, of de betaling te weigeren, noch is Conversie Website enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 4. Conversie Website is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Conversie Website, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Conversie Website om, als een door Conversie Website ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Conversie Website is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. Conversie Website is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor automatisch uitgevoerde software-updates en de gevolgen hiervan voor Opdrachtwebsites.
 7. Conversie Website is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 6.
 8. Indien een Opdrachtwebsite wordt aangepast of onderhouden door de Opdrachtgever of door derden, is Conversie Website niet langer verantwoordelijk of aansprakelijk op enige wijze voor de Opdrachtwebsite.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Conversie Website voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 10. Conversie Website is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 11. Indien Conversie Website aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Conversie Website in haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
 12. De aansprakelijkheid van Conversie Website is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Conversie Website niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Conversie Website.
 14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
   

Artikel 23 Garantie

 1. Alle resultaten die door Conversie Website op de Website of anderszins worden genoemd, zijn mogelijke resultaten die verkregen kunnen worden wanneer men gebruik maakt van de Diensten van Conversie Website. Deze resultaten zijn echter van nog meer factoren afhankelijk. Conversie Website streeft ernaar haar Opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar kan geen garanties leveren met betrekking tot haar Diensten of de resultaten hiervan.
 2. Het in deze Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van de wet.

Artikel 24 Verbodsbepalingen

 1. Het is Opdrachtgever onder geen enkele omstandigheid toegestaan (onderdelen van) een door Conversie Website gebouwde Opdrachtwebsite te kopiëren, na te (laten) bouwen of te gebruiken op enige andere wijze die niet binnen het kader van de Overeenkomst valt.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door Conversie Website aangeleverde software, codes, scripts, templates, vormgeving, webdesign, teksten, fotografie, video’s te kopiëren of te gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met de strekking van de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan schade toe te brengen aan (het functioneren van) de server van Conversie Website of daarop aanwezige software of gegevens. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s uit te voeren waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Conversie Website, overige Opdrachtgevers van Conversie Website of andere internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 4. Indien Opdrachtgever een van de bepalingen van dit artikel op enig moment overtreedt, is Conversie Website gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om aan deze schending een eind te maken, mede inhoudende het offline halen van de Opdrachtwebsite. Conversie Website is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding als gevolg van dergelijke maatregelen, terwijl Conversie Website wel aanspraak kan maken op schadevergoeding van Opdrachtgever ter hoogte van het door Opdrachtgever krachtens de Overeenkomst te betalen bedrag.
 5. Indien Opdrachtgever de website/webshop wilt verhuizen naar een andere partij / hosting / webdesigner is dit enkel en alleen mogelijk na goedkeuring van Opdrachtnemer en een vergoeding van 2 maal de gebruikelijke jaarlijkse abonnementskosten aan Opdrachtnemer. Betaald Opdrachtgever bijvoorbeeld 500 euro excl. BTW per jaar voor het onderhoudscontract dan mag de verhuizing in gang worden gezet tegen een eenmalige dubbele vergoeding van 1000 euro excl. BTW. Eventuele jaarlijkse kosten zullen hierdoor niet komen de vervallen (mits tijdig opgezegd).

Artikel 25 Content

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle content die hij toegankelijk wordt gemaakt of opgeslagen is op de Opdrachtwebsite. Conversie Website is niet verplicht Opdrachtwebsites te controleren op eventuele schendingen van de wet.
 2. Het is Opdrachtgever verboden handelingen te plegen op de Opdrachtwebsite die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, die inbreuk maken op rechten van derden of die in strijd zijn met de beginselen van de bescherming van minderjarigen. Deze verplichtingen gelden eveneens voor door Opdrachtgever op de Opdrachtwebsite geplaatste verwijzingen (hyperlinks) naar content op externe platforms of diensten.
 3. Los van een eventuele overtreding van de wet bij publicatie van eigen content zijn de volgende activiteiten verboden:
  A.
  het verspreiden van virussen en andere malware;
  B. het verzenden van junk-, spam- of scammails of kettingbrieven;
  C. het lastigvallen van anderen, bijvoorbeeld door ongewenst veelvuldig persoonlijk contact alsmede het bevorderen of ondersteunen van dit soort overlast;
  D. het oproepen tot het prijsgeven van wachtwoorden of persoonsgegevens voor onwettige dan wel wederrechtelijke doeleinden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Conversie Website op eerste verzoek tegen alle vorderingen die derden jegens Conversie Website instellen wegens schending door Opdrachtgever van wettelijke voorschriften, rechten van derden (in het bijzonder persoonlijkheids-, auteurs- en merkenrechten) of contractuele verplichtingen, waarborgen of garanties, en is in dat geval tevens verplicht tot vergoeding van alle kosten die Conversie Website ter verdediging moet maken (zoals de kosten van de noodzakelijke rechtsbijstand). Opdrachtgever is, indien dergelijke vorderingen worden ingesteld, tevens verplicht onverwijlde en volledige medewerking te verlenen bij de verdediging hiertegen.
 5. Met het plaatsen van content op een Opdrachtwebsite verleent Opdrachtgever Conversie Website kosteloos het gebruiksrecht van de desbetreffende content, in het bijzonder voor het opslaan van content op de servers van Conversie Website alsmede de publicatie ervan, en voor het bewerken en vermenigvuldigen voor zover dit noodzakelijk is voor de presentatie dan wel publicatie van de desbetreffende content.
 6. Opdrachtgever verklaart en waarborgt jegens Conversie Website dat hij de enige houder is van alle rechten ter zake van de door hem op de Opdrachtwebsite geplaatste content en/of dat hij anderszins bevoegd is (bijvoorbeeld op grond van een vergunning van de houder van het recht) de content op de Opdrachtwebsite te plaatsen.
 7. Er wordt op geen enkele website Muziek en/of Audio geplaatst door de opdrachtgever of opdrachtnemer. Dit in verband met o.a. de auteursrechten. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor eventuele publicaties van geluiden/audio/muziek (denk aan onder andere Buma / Stemra en Sena). Mocht de opdrachtgever muziek plaatsen dan moet deze direct worden verwijderd. Conversie Website is niet aansprakelijk wanneer de opdrachtgever vraagt dat opdrachtnemer toch audio/muziek/geluiden plaatst. Opdrachtgever moet hiervoor zelf de benodigde licenties en eventuele boetes betalen.

Artikel 26 Beschikbaarheid van de Opdrachtwebsite

 1. Conversie Website spant zich in om de ononderbroken beschikbaarheid van de Opdrachtwebsite te realiseren. Opdrachtgever erkent evenwel dat het om technische redenen of door externe factoren niet mogelijk is deze ononderbroken beschikbaarheid te waarborgen. Conversie Website biedt dan ook geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid van de Opdrachtwebsite. Tijdelijke beperkingen van de toegankelijkheid vormen geen grond voor opzegging van de Overeenkomst.
 2. Conversie Website heeft het recht om de Opdrachtwebsite of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Conversie Website zal zich inspannen om Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Conversie Website is echter nooit aansprakelijk voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 3. Conversie Website heeft het recht om de Opdrachtwebsite of gedeelten daarvan aan te passen, bijvoorbeeld om de functionaliteit te verbeteren of om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Conversie Website zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. Conversie Website is niet gehouden tot vergoeding van enige schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 4. Indien naar het oordeel van Conversie Website een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Conversie Website, is Conversie Website gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 5. Conversie Website moet ten alle tijden het volledige recht behouden om de websites en/of systemen te beheren. Conversie Website moet toegang worden gegeven zodat deze taken, werkzaamheden en onderhoud kan uitvoeren. Dit kan betekenen dat toegang moet worden gegeven tot systemen van de opdrachtgever.
 6. Zonder geldig jaarlijks abonnement mogen gebouwde conversie websites niet actief zijn (actief betekent onder andere online, zichtbaar of in gebruik). Met uitzondering van Conversie Website kunnen websites en/of onderdelen hiervan vanuit andere (hosting) partijen worden geladen, mits hiervoor een jaarlijkse onderhouds abonnement actief is geleverd door Conversie Website. De kosten welke gemaakt worden voor het bouwen van een website geven geen recht op het eigendom van een website aan de opdrachtgever. Deze kosten dienen als opstartkosten beschouwd te worden om een goed werkende website bij ‘ConversieWebsite.nl’ te kunnen starten. Ook hier is altijd een actief jaarabonnement nodig geleverd door Conversie Website.

Artikel 27 Installatie en onderhoud van software

 1. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op de duurovereenkomst volgens welke Conversie Website de Opdrachtwebsite onderhoudt voor Opdrachtgever.
 2. Conversie Website zal zich inspannen om de voor de Opdrachtwebsite benodigde software up-to-date te houden. Conversie Website is hierbij in sommige gevallen echter afhankelijk van leveranciers of andere derde partijen. Conversie Website is gerechtigd bepaalde updates niet te installeren als dit naar haar oordeel een goede dienstverlening niet ten goede komt.
 3. Conversie Website zal zich inspannen om van tijd tot tijd de software aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien bepaalde wijzigingen het functioneren van de software wezenlijk (kunnen) veranderen, zal Conversie Website waar gebruikelijk en mogelijk Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en/of hierover overleg voeren met Opdrachtgever.
 4. Conversie Website zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en functionaliteiten door te voeren of toe te voegen, maar is niet gehouden gehoor te geven aan dergelijke verzoeken.
 5. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de software wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Conversie Website heeft gemeld en Conversie Website deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Conversie Website kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Afdeling III: Bepalingen Conversie Website

Artikel 28 Definities

In Afdeling III van deze Algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

A. “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Conversie Website, en die Conversie Website de opdracht geeft Diensten te verrichten.

B. “Overeenkomst”: de rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Conversie Website, een en ander in de meest ruime zin.

C. “Diensten”: alle door Conversie Website en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde diensten, onder andere inhoudende het vervaardigen van beeldmateriaal voor Opdrachtgever, alsmede alle andere door Conversie Website ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

D. “Website”: de Website www.Conversie Website.

Artikel 29 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Opdrachtgever kan aangeven een Overeenkomst te willen sluiten via de Website, per e-mail of telefonisch. Vervolgens zal Conversie Website contact opnemen met Opdrachtgever om de wensen van Opdrachtgever met betrekking tot de Diensten te bespreken. Hierna kunnen de Partijen besluiten een Overeenkomst te sluiten. De Overeenkomst komt pas tot stand door een bevestiging hiervan door Conversie Website.
 3. Als Conversie Website een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Conversie Website kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 30 Het opnamemoment

 1. Bij het sluiten van een Overeenkomst wordt in overleg tussen Opdrachtgever en Conversie Website een datum afgesproken waarop een fotograaf de opnames komt maken. Conversie Website heeft te allen tijde en onder alle omstandigheden het recht deze datum eenzijdig te wijzigen, tenzij zwaarwegende belangen van Opdrachtgever zich hiertegen verzetten.
 2. Opdrachtgever kan het opnamemoment tot zeven (7) dagen vóór de oorspronkelijk overeengekomen datum kosteloos verplaatsen naar een andere datum of een ander tijdstip. Een dergelijke verplaatsing is niet meer mogelijk binnen 7 dagen vóór het oorspronkelijk overeengekomen moment (datum en tijdstip); indien Opdrachtgever dan nog wenst het overeengekomen moment geen doorgang te laten vinden, is het hem slechts onder bijzondere omstandigheden en met uitdrukkelijke toestemming van Conversie Website toegestaan een nieuwe datum in te plannen. In ieder geval blijft Opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.
 3. Indien Opdrachtgever aangeeft het opnamemoment te willen verplaatsen, zal in overleg tussen Opdrachtgever en Conversie Website een nieuw moment (datum en tijdstip) worden afgesproken. Dit nieuwe opnamemoment dient binnen een maand na het oorspronkelijk overeengekomen moment plaats te vinden.

Artikel 31 Verplichtingen van Conversie Website en Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden Conversie Website de toegang te verschaffen tot alle gegevens, materialen en ruimtes die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever dit nalaat, is hij zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit en is hij bovendien gehouden schadevergoeding te betalen aan Conversie Website.
 2. Conversie Website draagt er zorg voor dat het bij het opnamemoment vervaardigde beeldmateriaal zoveel mogelijk met inachtneming van de wensen van Opdrachtgever bewerkt wordt. Vervolgens zal Conversie Website het beeldmateriaal ter beschikking stellen van Opdrachtgever.
   

Artikel 32 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst na totstandkoming daarvan wenst te wijzigen of aan te vullen, kunnen Conversie Website en Opdrachtgever in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Conversie Website is nooit verplicht een wijziging of aanvulling toe te staan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende afspraken gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Conversie Website op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Conversie Website en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijzigingen geschieden schriftelijk.

Artikel 33 Annulering

Annulering van de Overeenkomst is mogelijk tot uiterlijk zeven (7) dagen voor het overeengekomen opnamemoment als bedoeld in artikel 25 lid 1. Annulering binnen 7 dagen voor het opnamemoment is slechts mogelijk met betaling van het volledige voor de Diensten overeengekomen bedrag.

 

Artikel 34 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen op de Website zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Het totaalbedrag inclusief BTW is zichtbaar bij de betaling.
 2. Conversie Website heeft het recht om kennelijke verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt per bankoverschrijving. Conversie Website zal Opdrachtgever een factuur sturen voor het overeengekomen bedrag, welke binnen 14 dagen betaald dient te worden, tenzij anders aangegeven op de factuur.
 4. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Conversie Website mede te delen.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien Conversie Website besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 5 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
   

Artikel 35 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, en is gehouden Conversie Website de toegang te verschaffen tot alle materialen en ruimtes wanneer Conversie Website aangeeft dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, of wanneer Opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat dit noodzakelijk is. Indien Opdrachtgever dit nalaat, is hij zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.
 2. Indien er een termijn opgegeven wordt voor levering van de Diensten, is dit nimmer een fatale termijn. Ofschoon steeds getracht zal worden opgegeven termijnen na te komen, is Conversie Website nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van deze termijnen. Overschrijding van een termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren, noch is Conversie Website enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 3. Conversie Website is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Conversie Website, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Conversie Website om, als een door Conversie Website ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Conversie Website is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 5. Conversie Website is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 6.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Conversie Website voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 7. Conversie Website is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 8. Indien Conversie Website aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Conversie Website in haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 9. De aansprakelijkheid van Conversie Website is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Conversie Website niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Conversie Website.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
   

Artikel 36 Garantie

 1. Conversie Website spant zich in de Overeenkomst zoveel mogelijk naar wens van de Opdrachtgever uit te voeren. Buiten deze inspanningsverplichting biedt Conversie Website echter geen garanties met betrekking tot haar Diensten.
 2. Het in deze Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van de wet